algemene voorwaarden

Betrouwbare ICT-oplossingen voor een zorgeloze werkplek

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Flevo ict B.V. en/of Flevo Telecom B.V. en/of Flevo Datacom, verder te noemen Flevo ict, zaken en/of diensten aanbiedt aan of overeenkomt met een klant. De overeenkomst bestaat uit de door Flevo ict verstrekte opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden, de offerte met eventuele bijlagen, voorzover de opdrachtbevestiging naar de offerte verwijst. 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Flevo ict of namens Flevo ict gedaan, zijn slechts bindend indien zulks tussen de klant en de directie van Flevo ict schriftelijk is overeengekomen. 3. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden. 4. Flevo ict heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt en treden 30 dagen na de bekendmaking in werking. 5. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 6. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 7. Indien enige bepaling van een buitenlandse vertaling van deze algemene voorwaarden afwijkt van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Levering

1. Levering van zaken en/of diensten heeft plaatsgevonden zodra deze ter beschikking van de klant zijn gesteld. De klant draagt vanaf dat moment het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of kwaliteitsvermindering. De klant is verplicht het geleverde binnen 3 werkdagen na de feitelijke levering te controleren op eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht op reclame, behoudens voorzover sprake is van garantieverlening overeenkomstig deze algemene voorwaarden. 2. Opgegeven termijnen, in welke vorm dan ook, zijn indicatief en hebben nimmer de strekking fataal te zijn. De (dreigende) overschrijding van een genoemde termijn brengt Flevo ict nimmer in verzuim en lijdt niet tot een verplichting tot schadevergoeding of tot andere rechten als bedoeld in artikel 6:80 Burgerlijk Wetboek en verder. 3. Flevo ict is gerechtigd de oplevering, die in gedeelten plaatsvindt, op te schorten indien (deel)facturen niet tijdig door de klant worden voldaan dan wel indien voorgaande fase(n) nog niet door de klant zijn geaccepteerd. 4. De klant zal Flevo ict alle redelijkerwijs gewenste informatie, faciliteiten en medewerking verschaffen en indien van toepassing, een geschikte ruimte voor installatie ter beschikking stellen in overeenstemming met de aanwijzingen van Flevo ict. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is, geschiedt montage en installatie voor rekening van de klant. 5. Flevo ict is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijk inhuur van personeel. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de klant overeenkomstig de verstrekte prijsopgaven. 6. Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de apparatuur om de door hem beoogde resultaten te bereiken, voor de installatie en het gebruik daarvan en de resultaten die daarmede worden verkregen. Op Flevo ict rust ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 7. De klant alsmede Flevo ict garanderen dat zij alle ontvangen gegevens waarvan men weet dan wel behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim zullen houden, tenzij op grond van een wettelijke plicht openbaarmaking vereist is. Vertrouwelijke gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de klant dan wel Flevo ict als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 3 Tarieven, facturering en betaling

1. Alle door Flevo ict vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Kosten van montage, installatie, implementatie en inbedrijfstelling, begeleiding, onderricht en daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten zijn slechts inbegrepen voorzover dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Voor orders beneden een door Flevo ict vast te stellen bedrag kunnen, naast de verzendkosten, administratiekosten in rekening worden gebracht. 2. Betalingen van de overeengekomen vergoeding voor levering van de goederen en of diensten vindt plaats voorafgaande aan de levering, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen. Facturen worden door de klant voldaan overeenkomstig de betalingscondities als genoemd op de factuur. De klant heeft geen recht op verrekening of opschorting. 3. Flevo ict is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de maand waarin de wijziging schriftelijk aan de klant is medegedeeld. 4. De betaling van facturen geschiedt uitsluitend aan Flevo ict binnen 14 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet tijdige betaling is de klant de gerechtelijke-, buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. 5. Flevo ict is gerechtigd tot verrekening. Dit geldt eveneens indien de vorderingen niet opeisbaar zijn.

Artikel 4 Medewerking klant

1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de klant aan Flevo ict apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die Flevo ict aan de klant ter kennis brengt. 2. Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen draagt Flevo ict zorg voor bedrijfsklare oplevering van apparatuur. In dat geval zal de klant er zorg voor dragen dat de plaats waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd gereed is voor het opstellen en uittesten van de apparatuur, alsmede dat de benodigde elektrische installaties en leidingen tot aan de voet van de apparatuur aanwezig zijn. Flevo ict zal alsdan zorg dragen voor de aanwezigheid van de kabels die de verbinding vormen tussen de onderdelen van de apparatuur en de overige voor installatie benodigde hulpmiddelen. 3. Flevo ict heeft het recht redelijke eisen te stellen aan de ruimte waarin en omstandigheden waaronder door Flevo ict beheerde systemen opgeleverd worden en functioneren. De klant dient ervoor zorg te dragen dat deze eisen in acht genomen worden en in de opstelling geen wijziging wordt gebracht zonder overleg met en toestemming van Flevo ict. 4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Flevo ict te verlenen diensten alsmede voor de back up- controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van de geleverde apparatuur, programmatuur, websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze apparatuur, programmatuur, websites en/of databestanden.

Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en rechten

1. De klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door Flevo ict geleverde of nog te leveren zaken. Het eigendom blijft bij Flevo ict zolang de klant de vorderingen van Flevo ict ter zake van alle door Flevo ict aan de klant krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken niet (volledig) heeft voldaan, en/of zolang de klant de vorderingen van Flevo ict ter zake van met de zaak verband houdende diensten, inclusief installeren, implementeren, monteren of in bedrijfstellen, niet (volledig) betaald heeft, of zolang de klant alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten niet (volledig) heeft voldaan. 2. Zolang de klant de in lid 1 bedoelde vorderingen niet (volledig) heeft voldaan, is ze niet gerechtigd op de door Flevo ict geleverde zaak enige vorm van zekerheid te geven of te vestigen. 3. Indien de klant enige betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, alsook ingeval van (aanvraag van)surseance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de klant, is Flevo ict gerechtigd de zaak, inclusief nieuw gevormde zaken waarvan deze deel uitmaken, terug te nemen. De klant machtigt Flevo ict hiertoe onherroepelijk elke plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 4. Flevo ict verschaft de eigendom van geleverde zaken aan de klant op het moment dat de klant al zijn (betaling)verplichtingen uit de in dit artikel bedoelde overeenkomsten heeft voldaan, onder voorbehoud van de vestiging van (bezitloos) pandrecht ten behoeve van Flevo ict terzake van andere aanspraken die Flevo ict op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van Flevo ict zijn medewerking verlenen aan de (rechts) handelingen die in dat kader vereist zijn. 5. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij Flevo ict, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt enkel de gebruiksrechten die bij deze overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. 6. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 Garantie

1. Flevo ict verleent, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op apparatuur en niet door Flevo ict ontwikkelde programmatuur geen verdere garantie dan de door de fabrikant of Flevo ict haar leverancier verleende garantie. 2. Indien aanspraak op garantie bestaat wordt deze, tenzij anders is overeengekomen, op een door Flevo ict aangeduide locatie uitgevoerd. Het vervoer naar deze locatie en v.v. is voor rekening van de klant. 3. Indien uit een door Flevo ict naar aanleiding van een garantieaanspraak ingesteld onderzoek blijkt, dat de oorzaak van enige onvolkomenheid niet gelegen is in het door Flevo ict geleverde noch anderszins voor rekening van Flevo ict komt dan zal klant aan Flevo ict de kosten vergoeden, die Flevo ict terzake van dit onderzoek heeft gemaakt. 4. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Flevo ict. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient franco aan Flevo ict ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van klant, kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. 5. De garantieverplichting van Flevo ict vervalt indien de apparatuur door klant of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar oordeel van Flevo ict, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van storingen door van buiten komende onheil, alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door klant van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 7 Reclames

1. Reclames over producten, diensten en/of het functioneren van de door Flevo ict beheerde systemen en uitvoering van haar gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na aankoop te worden gemeld aan Flevo ict. Eerst latere zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de klant te zijn aanvaard. 2. De klant dient Flevo ict zo spoedig en zo specifiek mogelijk te informeren aangaande tijdstip en locatie, gebruikscontext, gebruikershandelingen, configuraties, foutmeldingen en symptomen die met een klacht verband (kunnen) houden en Flevo ict in de gelegenheid te stellen eventuele problemen te traceren en te corrigeren. Indien de klant hiermee ingebreke blijft, vervalt iedere aanspraak van de klant terzake. 3. Het indienen van een reclame ontslaat de klant nimmer van haar betalingsverplichting.

Artikel 8 Toegang tot de website

1. Flevo ict verleent de klant het recht tot het gebruik van de website. Het gebruiksrecht van de klant omvat uitsluitend het recht om via de website goederen of diensten te bestellen. Voor ieder ander gebruik, waaronder het verveelvoudigen en openbaren van gegevens op de website is vooraf schriftelijk toestemming van Flevo ict vereist. Flevo ict behoudt zich het recht voor om te allen tijde nadere aanwijzingen te kunnen geven omtrent het gebruik van de website en de beveiligingsmaatregelen die door de Klant in acht dienen te worden genomen. 2. Indien een bestelling op de website wordt geplaatst komt een overeenkomst eerst tot stand nadat deze bestelling door Flevo ict is bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de administratie van Flevo ict als volledig bewijs van hetgeen door de klant is besteld. 3. De klant accepteert de website en de gegevens op de website “as is”. Gebruik van de website is voor rekening en risico van de klant. Flevo ict geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid en de juistheid en volledigheid van de website. Flevo ict draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door of verbandhoudend met gebruik van de website.

Artikel 9 Support en onderhoud

1. Flevo ict is uitsluitend tot het verrichten van onderhoud gehouden indien zulks uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen. Support wordt uitsluitend verleend terzake van de door Flevo ict geleverde producten. 2. Ter bepaling van de omvang van Flevo ict haar verplichting tot het verstrekken van support wordt uitgegaan van de aanwezigheid bij de klant van een in redelijkheid te verwachten basiskennis omtrent het product en de relaties tussen door Flevo ict beheerde systemen en andere systemen in het netwerk van klant en daarbuiten. Indien en voorzover support noodzakelijk is door het ontbreken daarvan, is Flevo ict gerechtigd de daarop betrekking hebbende kosten afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen. 3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt onderhoud en support uitsluitend op werkdagen en tijdens kantooruren (8.30 – 17.00) verricht. 4. Afhankelijk van de door Flevo ict te bepalen urgentie en beschikbaarheid van personeel zal onderhoud op verzoek van de klant buiten kantooruren worden voortgezet. Buiten kantooruren verrichte werkzaamheden behoren niet tot Flevo ict haar onderhoudsverplichting. De kosten daarvan worden aan de klant afzonderlijk in rekening gebracht tegen overwerktarief. 5. De onderhoudsverplichting van Flevo ict eindigt indien en doordat de klant in het product zonder toestemming van Flevo ict wijzigingen aanbrengt. Alsdan blijft klant de onderhoudsvergoeding onverkort verschuldigd. 6. De onderhoudsverplichting van Flevo ict terzake een door Flevo ict beheerd systeem eindigt indien en doordat klant inlog permissies verwerft van de door Flevo ict beheerd systeem, hetzij door overdracht door Flevo ict, hetzij door het forceren door klant van de toegang of anderszins. 7. Het is de klant niet toegestaan rechten terzake van de onderhoudsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Flevo ict aan derden over te dragen.

Artikel 10 Ontwikkeling van software of website

1. Indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is de klant gerechtigd de software na de gebruiksklare oplevering gedurende een in onderling nader overeen te komen periode te testen of doen testen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de test bestaan uit de uitvoering van een door de klant samengestelde verzameling van testgevallen, welke door de klant ten behoeve van de test voldoende tijdig voor de gebruiksklare oplevering en in voor Flevo ict begrijpelijke en bruikbare vorm aan Flevo ict ter beschikking zullen worden gesteld. 2. De klant is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van een acceptatietest blijkt dat de software gebreken heeft en niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, Flevo ict hieromtrent onmiddellijk na de afloop van de testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna Flevo ict de genoemde gebreken binnen een redelijk termijn zal herstellen. Dergelijk herstel zal alleen dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de ontwikkeling van de software een vaste prijs is overeengekomen. In andere gevallen zullen de kosten van herstel aan de klant in rekening worden gebracht. 3. Flevo ict is gerechtigd om door, namens of in opdracht van haar ontwikkelde software zelf te gebruiken, toe te passen en verder te ontwikkelen en door anderen te doen gebruiken, toepassen en/of verder ontwikkelen.

Artikel 11 Internet

1. De klant zal op zorgvuldige wijze gebruik maken van de diensten van Flevo ict en alle voorschriften en aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de dienst. Indien zulks naar het oordeel van Flevo ict noodzakelijk is, kan Flevo ict de uitvoering van de overeenkomst c.q de dienstverlening, zo nodig met onmiddellijke ingang, opschorten. Het recht hiertoe zal in ieder geval bestaan zodra Flevo ict door derden op redelijke gronden (ter beoordeling van Flevo ict) wordt verzocht om de toegang van de klant tot het internet of de toegang tot de in het kader van de dienst verstrekte opslagruimte te blokkeren. 2. De klant zal geen toepassingen inzetten of handelingen verrichten, waardoor andere afnemers van de diensten van Flevo ict naar redelijke verwachting gehinderd worden, andere internetgebruikers worden beperkt of belemmerd in de mogelijkheid om sites te bezoeken of waardoor gebruiksmogelijkheden of het bereik van het internet worden beperkt of belemmerd. 3. Het is de klant in ieder geval verboden handelingen en/of gedragingen te ontplooien die in strijd zijn met toepasselijke wettige bepalingen, de overeenkomst of deze voorwaarden. 4. De klant vrijwaart Flevo ict tegen aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die het gevolg zijn van de door klant ontplooide activiteiten waarbij de dienst werd gebruikt. Hieronder vallen eveneens vorderingen om inbreukmakend gedrag of onwettige activiteiten te beëindigen of te voorkomen, informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijke maken. Overige redelijke kosten die daartoe door Flevo ict worden gemaakt kunnen worden gefactureerd aan klant. Zodra Flevo ict de wens hiertoe te kennen geeft draag de klant zorg voor verdediging in de procedure die uit dien hoofde tegen Flevo ict is ingesteld. Flevo ict zal de klant hiertoe de noodzakelijke volmachten en hulp verlenen. De klant vrijwaart Flevo ict tegen alle schade en kosten, waartoe Flevo ict in een zodanige procedure uiteindelijk mocht worden veroordeeld. 5. Het recht van de klant tot gebruik van (een deel van) een server of locatie van Flevo ict is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. 6. Flevo ict is gerechtigd tot het inzien, afgeven of anderszins beschikbaar maken van bestanden en/of informatie van of over de klant, inclusief verkeersgegevens en diens gebruik van de dienst voorzover zij hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen in strijd met de tussen Flevo ict en de klant gesloten overeenkomst of deze voorwaarden. 7. Flevo ict draagt zorg voor het onderhoud van de noodzakelijke hard –en software en de omgeving waarin deze wordt gebruikt. Bij onderhoud zal Flevo ict de klant vooraf en tijdig informeren. Flevo ict heeft het recht de dienstverlening tijdig op te schorten dan wel de server (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken als dit redelijkerwijze nodig is in verband met een door te voeren wijziging, in verband met preventief en/of correctief onderhoud of vanwege een vanuit het internet komend onheil. Flevo ict heeft het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van de dienst te voorkomen en/of op te heffen. 8. Flevo ict is gerechtigd wijzigingen in de door zijn voor de dienst gebruikte netwerken en netwerkelementen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen van de bij de klant in gebruik zijnde apparatuur en/of programmatuur, zal Flevo ict deze wijziging binnen een redelijke termijn voor de invoering daarvan in bekendmaking kenbaar te maken. 9. Flevo ict is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in IP-adressen, login – procedures en andere relevante parameters van de hosting. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt, desgewenst via een hiertoe aangewezen webpagina. De kosten die uit genoemde wijzigingen voor de klant voortvloeien zijn voor rekening van de klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Flevo ict is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Flevo ict jegens de klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Flevo ict. 2. Flevo ict is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Flevo ict gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet en/of telefoonlijnen, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade aan data bestanden, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de klant. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een juiste back-up van zijn databestanden en eventuele herstel van elektronische gegevens. 3. Indien Flevo ict voor bepaalde diensten afhankelijk is van netwerken of systemen van derden, sluit de klant over het algemeen tevens een overeenkomst met de derde partij. Flevo ict is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting door de derde partij. 4. Flevo ict is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Flevo ict of enige derden die diensten aan Flevo ict leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Flevo ict op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken ict maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Flevo ict liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van Flevo ict of enige derden die diensten aan Flevo ict leveren. 5. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming tijdelijk werd verhinderd alsnog werd nagekomen. 6. De klant dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen. Tevens dient de klant voor de producten die reeds in gebruik zijn genomen de prijs te betalen. 7. Indien de klant op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 8. Flevo- ict zal de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen c.q ontbinden, zonder dat daarvoor enig recht op korting of (schade) vergoeding ontstaan indien a. De klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling wordt verleend of beslag op het gehele vermogen van de klant of een gedeelte daarvan wordt gelegd of b. de klant, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de klant onder bewind worden gesteld; of c. de klant een rechtspersoon is, de liquidatie van de klant wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de klant wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de klant wordt of is genomen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Flevo ict op de klant heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13 Slotbepaling

1. Op elke overeenkomst tussen Flevo ict en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Flevo ict en de klant die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter. 2. Wijzigingen in de bevoegdheid van de klant, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Flevo ict eerst van kracht zijn nadat Flevo ict daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Privacy Policy

Privacy policy voor Flevo ict B.V., eigenaar van flevoict.nl 1) Waarborgen Privacy Het waarborgen van de privacy van bezoekers van flevoict.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 2) Toestemming Door de informatie en de diensten op flevoict.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 3) Vragen Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Flevo ict B.V. en specifiek flevoict.nl , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@flevoict.nl. 4) Monitoren gedrag bezoeker flevoict.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 5) Gebruik van cookies flevoict.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 6) Cookies uitschakelen U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 8) Onze adverteerders Op flevoict.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd. Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. flevoict.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.